query($sql); $row = $d->fetch_array(); $hinhanh = $row['thumb']; $data=''; $data.='
'; $data.='
'.$row['ten_'.$lang].'
'; $data.='

'.$row['ten_'.$lang].'

'; $data.='
'; $data.='
'; return $data; } function get_price($pid){ global $d, $row,$price; $sql = "select giaban,khuyenmai from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); if($row['giaban'] !=0 && $row['khuyenmai'] == 0){ $price = $row['giaban']; }elseif($row['khuyenmai'] != 0){ $save_price = $row['khuyenmai']; $special_price = $row['giaban']-$save_price; $price = $special_price; } return $price; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid < 1 or $q < 1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid,$q)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid,$q){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] +=$q; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> GIAPHATPACK

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIA PHÁT

Trụ sở chính: 22 Đường Số 10, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM.
Chi nhánh: Ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
ĐT: (028) 62919393 / Fax: (028) 62919292
Hotline: 0909 528 393 (Mr.Cường)
Email: giaphat.pack@gmail.com

quoccuong.giaphat@gmail.com
ngatran.cfo@gmail.com

VI EN

Giá cả bao bì hợp lý

Chất lượng bao bì toàn diện

Uy tín hãy chọn Gia Phát

Đối tác

http://www.hhfish.com.vn/?Acat=1&lg=vn&start=0
http://www.docifish.com.vn/